Ljutočka Dolina

Glasnik Zemaljskog muzeja Sarajevo iz aprila 1902 godine, Vejsil Ćurčić pod naslovom „Starine iz okoline Bosanskog Petrovca“ između ostalog spominje i stare gradove i kule u Orašcu i Kulen-Vakufu.

OREŠAC ili ORAŠAC

Više toga sela diže se ruševina nekog neznatog srednjovječnog gradića. Kula, visoka 8 m, sačuvala se do danas. Na njoj se vide tragovi kasnijeg pregrađivanja. Usljed tih popravaka promijenila je kula svoj prvobitni oblik. Veći dio gradića i džamija sagrađeni su za doba turske vladavine. Tlocrt i prosjek gradića prikazuje slika 30.

Tlocrt i prorez srednjovjekovne Oraške ruševine

Kraj kuće Bege Kurtovića leži u samom selu humak „Crkvina“, koji je sa sjeverne strane umjesto terasovan; na vršku toga humka nalazi se 13 starobosanskih nadgrobnih ploča od vapnenca, od kojih su dvije na užim stranama zaobljene. Ovakovu jednu ploču prikazuje slika 31.

Starobosanska nadgrobna ploča sa Oraške crkvine

Na visoravni, koju su ljudi tražeći blago prepravili, ima obdjelanog sedrastog kamenja, gruda maltera i sličnih predmeta; i ako se…

View original post 999 more words

Advertisements